Zdá se, že zákonodárce opraví nepovedenou novelu z loňského roku, která přinesla hodně zmatků do soudních poplatků. Jak jsme již psali v dřívějším příspěvku, dne 29. prosince 2014 nabyl účinnosti zákon č. 335/2014 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.

Cílem novely bylo osvobodit neziskové organizace od soudních poplatků, neboť pro některé organizace mohla být poplatková činnost vysoce zatěžující (zejména tam, kde měli například větší množství pobočných spolků).

Na základě uvedené novelizace došlo ke změně ustanovení § 11 odst. 2 zákona o soudních poplatcích. Toto ustanovení se změnilo tak, že se od poplatku osvobozují spolek, odborová organizace, mezinárodní odborová organizace, organizace zaměstnavatelů a mezinárodní organizace zaměstnavatelů a jejich pobočné organizace, nadace, nadační fond, ústav a obecně prospěšná společnost ve věcech veřejného rejstříku. Ačkoli původním cílem poslanců bylo nepochybně zajistit osvobození spolků a ústavů od soudních poplatků ve věcech spolkového rejstříku [1] (Za první zápis spolku do veřejného rejstříku i za změny nebo doplnění zápisu u spolku se až do 28. prosince 2014 přitom hradil poplatek ve výši 1.000 Kč. Ústavy za prvozápis hradily 6.000 Kč.).

Některé rejstříkové soudy ale bohužel novelizaci začaly vykládat tak, že osvobození platí teprve pro již založené neziskové organizace a že za prvozápis spolku, ústavu apod. se nyní zaplatí 6.000 Kč. To je sice podle našeho názoru v rozporu s úmyslem zákonodárce, ale ze samotného textu zákona takový výklad dovodit skutečně lze.

V současné době se připravuje již jednoznačná „opravná“ novela, která by měla spolky, ústavy apod. osvobodit i od poplatku za prvozápis. Návrh zákona byl dne 24. února 2015 postoupen Poslaneckou sněmovna Senátu [2] , který jej projedná na 7. schůzi (od 18. března 2015) jako bod č. 11. Lhůta pro projednání Senátem uplyne 26. března 2015.

Návrh zákona je možné stáhnout zde.

V ustanovení § 11 odst. 1 zákona o soudních poplatcích tak bude nově za písmeno j) vloženo písmeno k). Dle novelizovaného ustanovení tak bude od poplatku osvobozeno řízení ve věcech zápisu údajů o spolku, pobočném spolku, odborové organizaci, mezinárodní odborové organizaci, organizaci zaměstnavatelů a mezinárodní organizaci zaměstnavatelů a jejich pobočné organizaci, nadaci, nadačním fondu, ústavu a obecně prospěšné společnosti do veřejného rejstříku nebo jeho změny.

Dojde tudíž snad k vyřešení problému, který zákonodárce zavinil nepovedeným zněním první novely.

Poznámky

[1] Obdobně novelu původně posoudili také další právníci věnující se dané problematice. (Viz např. BENÁK J., Poplatky spojené se zápisem do spolkového rejstříku [online]. © epravo.cz, a.s. 1999-2015, ISSN 1213-189X [cit. 6. 1. 2015]. Nebo Musí spolek při zápisu platit poplatek? [online] © 2005—2015 by Frank Bold [cit. 10. 3. 2015].

[2] Sněmovní tisk 306 Vl. n. z. o změnách zák. v souv. s účinn. rekodifik. soukr. práva [online]. © Parlament České republiky [cit. 10. 3. 2015].