Odbor odškodňování Ministerstva spravedlnosti ČR vede od 1. února 2010 statistiku výše odškodnění poskytnutého z důvodu průtahů v řízení a nepřiměřené délky řízení. O danou statistiku ministerstva (za léta 2010 až 2012) jsme se rozhodli podělit níže v článku.

Uvedená statistika zachycuje odškodnění poskytnutá na základě zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem (dále jen „zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci“).

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci je zákonem, který v současnosti upravuje podmínky a podrobnosti uplatnění práva zakotveného v čl. 36 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, tedy práva na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím soudu, jiného státního orgánu či orgánu veřejné správy nebo nesprávným úředním postupem. Na základě výše uvedeného zákona tak Česká republika finančně kompenzuje pochybení, kterých se vůči jednotlivcům dopustila.

Takovým typickým pochybením může být například nezákonné trestní stíhání, nezákonná vazba či právě nepřiměřeně dlouho trvající nebo průtahy trpící řízení (konkrétněji jsme se otázce průtahů v řízení a možnostem získání odškodnění věnovali ve volně dostupném manuálu s názvem „Průtahy v řízení“).

Jak jsme již v citovaném manuálu upozorňovali, nepřiměřená délka řízení a průtahy v řízení jsou častým problémem české justice. Ani spory, které dosahují trvání deset a více let bohužel nejsou v českém prostředí výjimkou. Závažnost tohoto problému je možno vyčíst i z výše odškodnění, kterou Česká republika každoročně poskytuje účastníkům těch řízení, která průtahy trpí.

Rok Výše odškodnění poskytnutého za průtahy v řízení*
2010 37 708 380 Kč
536 případů průtahů v civilním řízení,
58 v trestním řízení,
11 ve správním soudnictví
2011 52 115 810 Kč
636 případů průtahů v civilním řízení,
56 v trestním řízení,
7 ve správním soudnictví
2012 65 220 704 Kč
785 případů průtahů v civilním řízení,
54 v trestním řízení,
12 ve správním soudnictví

* Tabulka zachycuje souhrnnou výši odškodnění poskytnutého jak na základě mimosoudního tak soudního projednání nároku na náhradu škody. Uvedené částky nezahrnují náklady řízení a úroky z prodlení.

Jste obětí soudních průtahů? Bezplatně Vám zhodnotíme, jestli máte nárok na odškodnění.