Ústavní soud ČR počátkem srpna odpověděl ve svém nálezu (II. ÚS 1430/13) na otázku, jak mají soudy postupovat, pokud žalobce není schopen přesně určit a prokázat výši škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem: „Soudy v takové situaci určí výši vzniklé škody podle spravedlivého uvážení jednotlivých okolností případu.“

Stěžovatel podal dne 5. října 1998 návrh na nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí dlužníka k uspokojení své pohledávky ve výši 3.000.000 Kč. Již dříve jiní dva věřitelé podali shodný návrh k uspokojení svých dluhů v souhrnné výši cca 1,5 milionu korun. Okresní soud pro Prahu-západ v řízení vedeném pod sp. zn. E 666/97 nařídil výkon rozhodnutí pro tyto tři oprávněné dne 23. září 1999. Usnesením ze dne 19. března 2001 byla stanovena cena nemovitostí na 7.726.480 Kč. Dne 30. října 2003 okresní soud vydal dražební vyhlášku. Avšak v mezidobí, dne 30. července 2003, byl na majetek povinného vyhlášen konkurz. Proto bylo dne 12. září 2006 řízení o výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí zastaveno. Nemovitosti byly v konkurzu dražbou prodány za 3.500.000 Kč. Vydražitel je následně, již bez dluhů, věcných břemen, či jiných právních povinností, prodal za 5.500.000 Kč. V konkurzu stěžovatel nakonec získal za svou pohledávku 177.392 Kč.

Stěžovatel následně podal proti státu žalobu na náhradu škody za nesprávný úřední postup z důvodu průtahů v exekučním řízení podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Argumentoval, že kvůli průtahům nedošlo k výkonu rozhodnutí před vyhlášením konkurzu. Pokud by k výkonu došlo, dosáhl by uspokojení své pohledávky v plné výši. Škodu tedy vyčíslil na 5.397.971 Kč, což byla výše jeho pohledávky včetně úroků z prodlení ponížená o částku, kterou získal v konkurzu.

Obvodní soud pro Prahu 2 neshledal, že by v exekučním řízení došlo k průtahům. Městský soud v Praze potvrdil prvoinstanční rozhodnutí. Dospěl však k názoru, že v exekučním řízení došlo k neodůvodněným průtahům. Neshledal ovšem, že by stěžovatel prokázal výši škody vzniklé v příčinné souvislosti s tímto protiprávním jednáním. Podle soudu stěžovatel nepředložil žádné důkazy svědčící o tom, za jakou cenu by předmětné nemovitosti byly prodány v době předcházející prohlášení konkurzu na povinného. Soud rovněž uvedl, že povinný měl více věřitelů a nelze vyloučit, že by se také přidali jako oprávnění k výtěžku z dražby nemovitostí. Nejvyšší soud ČR následně odmítl dovolání stěžovatele (přičemž ve svém rozhodnutí se ztotožnil s názorem Městského soudu v Praze).

Ústavní soud ČR dospěl k závěru, že výše uvedeným usnesením Nejvyššího soudu ČR, rozsudkem Městského soudu v Praze a rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 2 bylo porušeno základní právo stěžovatele na náhradu škody za nesprávný úřední postup, garantované čl. 36 odst. 3 Listiny základních práv a svobod. Z tohoto důvodu Ústavní soud ČR uvedená rozhodnutí zrušil nálezem ze dne 24. července 2014, sp. zn. II. ÚS 1430/13. 

Ústavní soud ČR v citovaném nálezu jednoznačně konstatoval, „že při posuzování nároků uplatňovaných podle zákona o odpovědnosti státu nesmí obecné soudy nikdy zapomínat na ústavní původ a zakotvení těchto nároků, přičemž aplikace zákona o odpovědnosti státu nesmí vést, přímo ani nepřímo, k omezení rozsahu základního práva zaručeného čl. 36 odst. 3 Listiny. 

Pokud tedy obecné soudy v řízení o náhradě škody podle zákona o odpovědnosti státu uvalí na žalobce nesplnitelné důkazní břemeno, učiní tak ústavně zakotvené právo na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem iluzorním, čímž dojde k porušení čl. 36 odst. 3 Listiny. Za situace, kdy žalobce není schopen přesně určit a prokázat výši škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, přičemž však prokáže a odůvodní, že mu taková škoda vznikla, nemohou obecné soudy rozhodnout, že mu proto škoda nebude vůbec nahrazena nebo že mezi protiprávním jednáním a vzniklou škodou není příčinná souvislost. Obecné soudy v takové situaci určí výši vzniklé škody podle spravedlivého uvážení jednotlivých okolností případu.“

Jste obětí soudních průtahů? Bezplatně Vám zhodnotíme, jestli máte nárok na odškodnění.