Poučení klienta

dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů Advokát je povinnou osobou podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a dle tohoto zákona je povinen provádět opatření podle tohoto zákona a dalších předpisů, mimo jiné provádět identifikaci a kontrolu klienta. Za tímto účelem je povinen shromažďovat a uchovávat osobní údaje klienta a pořizovat kopie dokladů, z nichž tyto údaje ověřil.

Rozsah zpracovávaných údajů: Zpracovávána mohou být všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození a pohlaví, dále místo narození, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství; jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a identifikační číslo osoby.

Doba zpracování údajů: Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu 10 let po uskutečnění obchodu mimo obchodní vztah nebo ukončení obchodního vztahu.

Účel zpracovávání údajů: Plnění zákonných povinností v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Forma zpracovávání údajů: Osobní údaje za shora uvedeným účelem mohou být shromažďovány v elektronické i tištěné podobě, mohou být pořízeny kopie dokladů, z nichž byly údaje ověřeny.

Poučení o právech nositele údajů a jeho možnostech zpracování údajů omezit nebo vyloučit: Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů: a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů. Pokud bylo zpracování omezeno podle tohoto ustanovení, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu. Subjekt údajů, který dosáhl omezení zpracování podle tohoto ustanovení, je správcem předem upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

Poučení o předávání osobních údajů: Osobní údaje budou předávány za podmínek stanovených GDPR a zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

Orgán dozoru: Orgánem dozoru ve shora uvedených případech je Česká advokátní komora a Finanční analytický úřad.

Upozornění: Advokát má povinnost odmítnout uskutečnění obchodu, převzetí věci, či ukončit klientský vztah, pokud mu klient odmítne poskytnout součinnost v rámci jeho identifikace, popř. následné kontroly.

Oznámení podezřelého obchodu: Oznámení učiní advokát prostřednictvím pověřeného člena Kontrolní rady ČAK do 5 kalendářních dnů ode dne zjištění podezřelého obchodu. Advokát má oznamovací povinnost podle § 18 AML zákona pouze v případě, že vykonává sledované činnosti, a v souvislosti s výkonem těchto činností zjistí podezřelý obchod ve smyslu § 6 AML zákona.

Kontaktní osoba

Kontaktní osoba pro účely plnění povinností v oblasti AML (opatření v oblasti předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti, financování terorismu a dalších opatření): Mgr. David Zahumenský, advokát

Kontaktní údaje: e-mail: advokat@davidzahumensky.cz, tel.: 608 719 535

Tato verze poučení je účinná od 18. 8. 2022