Dotaz č. 68: Příslib ze strany orgánu obce a jeho (ne)závaznost

Otázka: Starosta dal neformální příslib jednomu občanovi, že bude moci využít obecní pozemek k vedení přípojky kanalizace pro svoji stavbu. Zastupitelstvo s tím ale nesouhlasí. Občan tvrdí, že souhlas už získal a žádá, aby s ním obec uzavřela smlouvu. Žádné usnesení ani zápis o tom ale neexistuje.

Územní souhlas pro přípojku jako limit územního plánu

Nejvyšší správní soud často rozhoduje o zajímavých aspektech územního plánování. Nejinak tomu bylo v případě obce Dolany.  Jeden z pozemků se podle starého územního plánu nacházel v nezastavitelné stabilizované ploše zemědělského půdního fondu, nový územní plán ho pak přeřadil do plochy územní rezervy pro venkovské bydlení.