NSS se ve svém rozsudku vyjádřil k tomu, jak podrobně má vypadat pozvánka na zastupitelstvo, přesněji pak k otázce, co musí být v návrhu programu uvedeno, jde-li o změny územního plánu.

Postačí, pokud jde bod programu zastupitelstva vymezen rámcově

Soudci obcím vzkázali: „V pozvánce na zasedání žalovaného konané dne 18. 8. 2021 bylo pod bodem 3. programu uvedeno: „Návrhy na změnu ÚP obce Svatý Jan doručené na Obecní úřad od 9. 6. 2021 do 31. 7. 2021.“

V žádném právním předpisu ovšem není upraveno, jak konkrétně musí být jednotlivé body programu vymezeny, respektive specifikovány. Racionálně není možné předvídat veškeré okolnosti, které v průběhu zasedání zastupitelstva při projednávání jednotlivých bodů vyvstanou; je třeba mít na zřeteli, že usnesení přijímaná zastupitelstvem obce jsou svou povahou rozhodnutími politickými (byť se musí pohybovat v mezích zákona) a nelze proto předem predikovat jejich výslednou podobu, která je vždy výsledkem konsensu potřebné většiny zastupitelů.

Nejvyšší správní soud má tedy za to, že je zcela dostačující, pokud je bod programu vymezen rámcově a je mezi ním a následně přijatým bodem usnesení dostatečná věcná spojitost. V posuzovaném případě je tato spojitost zřetelná, neboť dle programu bylo plánováno projednání podnětů ke změně ÚP a následně při zasedání žalovaného byl mj. přijat bod, v němž žalovaný deklaroval svou vůli nepořizovat změny ÚP ve stanoveném období. Nejvyšší správní soud proto ani v tomto případě neshledal jakékoli pochybení žalovaného, či nesprávné posouzení věci krajským soudem.“

 

Podle rozsudku NSS ze dne 3. 4. 2024, čj. 3 As 335/2022 – 59, dostupné na wwww.nssoud.cz

Více našich článků k problematice zasedání zastupitelstva obce zde.