Otázka: Může být uzavřením plánovací smlouvy podmíněn i regulační plán z podnětu?

Odpověď:

Ne, takový postup možný není. Podle § 66 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon platí, že obec nebo kraj mohou podmínit vydání regulačního plánu uzavřením smlouvy o spoluúčasti žadatele na vybudování nové nebo na úpravách stávající veřejné infrastruktury (pouze tuto smlouvu stavební zákon označuje za plánovací smlouvu). Podle stávající právní úpravy je plánovací smlouva soukromoprávním institutem. Důležité ale je, že § 66 odst. 2 stavebního zákona se týká jen a pouze regulačního plánu na žádost, proto tedy nelze podmínit vydání regulačního plánu z podnětu uzavřením plánovací smlouvy.

To ale současně neznamená, že by nebylo současně s pořizováním regulačního plánu z podnětu možno vyjednávat o uzavření soukromoprávní smlouvy s investorem čistě podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Pouze na závěr v krátkosti doplňujeme, že podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (nový stavební zákon) už nebude dělení na regulační plány z podnětu a na žádost existovat. Za jeho účinnosti bude možno plánovací smlouvu (ale pozor – půjde o smlouvu veřejnoprávní) s regulačním plánem spojit a jejím uzavřením vydání regulačního plánu podmínit.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.