Co se stane, pokud by nadace utratila peníze nadační jistiny?  Hrozí pro nadaci nějaké postihy, popřípadě likvidace?

Minimální hodnota nadační jistiny je půl milionu korun

Pokud se jedná o nakládání s penězi z nadační jistiny, záleží především na tom, jaká je její výše. Podle § 336 odst. 2 OZ musí mít nadační jistina hodnotu alespoň 500 000 Kč, takže pod tuto částku by se neměla dostat. Podle § 346 OZ má nadace bez zbytečného odkladu doplnit nadační jistinu, pokud se sníží její hodnota anebo v odpovídající výši snížit nadační jistinu. Při snížení znovu platí omezení do částky 500 000 Kč, § 345 OZ zakazuje snížit nadační jistinu pod tuto částku.

Podle § 339 odst. 2 OZ lze peníze z nadační jistiny utratit způsobem, který neodporuje vůli osoby, která nadaci darovala dar nebo splnila vkladovou povinnost.

Pokud by se nadační jistina snížila pod částku 500 000 Kč a tento stav trval déle než jeden rok od konce účetního období, v němž ke snížení nadační jistiny došlo, soud může nadaci zrušit s likvidací podle § 377 odst. 1 písm. f) OZ, a to i bez návrhu. Jiné postihy než zrušení nadace zde nehrozí.

Možnost změnit právní formu na nadační fond

V případě nutnosti dlouhodoběji snížit nadační jistinu pod zákonnou hranici 500 000 Kč nabízí občanský zákoník řešení. Pokud to výslovně připouští nadační listina, může správní rada po předchozím vyjádření dozorčí rady nebo revizora rozhodnout o změně nadace na nadační fond podle § 391 OZ. Výhodou je v tomto případě fakt, že nadační fond nevytváří podle § 398 odst. 3 OZ nadační jistinu, a tak není potřeba udržovat stav financí na určité výši.

Závěrečné shrnutí

Pokud je tedy nadační jistina vyšší než 500 000 Kč, je možné utratit peníze za účelem, který neodporuje účelu nadace, ale tímto vydáním se nesmí nadační jistina snížit pod 500 000 Kč. V případě nedodržení této hranice déle než jeden rok od konce účetního období se nadace vystavuje nebezpečí zrušení s likvidací. Jako „záchranu“ je v tomto případě možné využít možnosti změnit právní formu nadace na nadační fond.

Martin Bína