Obec schválí smlouvu o rozvoji území s developerem usnesením zastupitelstva, smlouva je následně uzavřena. Ministerstvo vnitra ale podá návrh na zrušení usnesení zastupitelstva podle § 124 odst. 5 zákona o obcích a dané usnesení je o něco později zrušeno soudem. Jaké jsou důsledky zrušení usnesení zastupitelstva obce o schválení smlouvy zrušeno? Znamená rozhodnutí soudu neplatnost smlouvy?

Schválení a uzavření smlouvy za obec

Smlouva o územním rozvoji či kupní smlouva, která se uzavírá mezi obcí a developerem, sice není smlouvou veřejnoprávní, ale smlouvou podle soukromého práva, ovšem i soukromoprávní úkony obce podléhají pravidlům vyplývajícím ze zákona o obcích. Obec coby veřejnoprávní korporace tak například musí vždy pamatovat na hájení veřejného zájmu, hospodárného využití svého majetku a ochranu zájmu svých obyvatel (§ 2 odst. 2 zákona o obcích).

Rozhodnutí obce o majetkoprávním úkonu musí vyplývat z usnesení zastupitelstva obce. O tom, že se jedná o rozhodnutí majetkoprávního charakteru, a ne o nějaké konstatování či „doporučení“ apod. zastupitelstva bude vypovídat zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce, který musí obsahovat usnesení zachycující rozhodnutí o předmětném úkonu obce. Z usnesení musí vyplývat, že takové rozhodnutí bylo přijato zastupitelstvem obce (a ne třeba radou obce nebo snad starostou anebo dokonce komisí obce). Takto přijatou vůli obce nelze považovat za právní úkon, neboť navenek tuto vůli obce projevuje starosta obce.

Starosta obce přitom nemá povahu statutárního orgánu, jakkoliv obec navenek zastupuje a na podkladě předchozího rozhodnutí orgánu obce vyjadřuje vůli obce navenek. Na druhé straně starosta obce nemůže vytvářet sám vůli obce, ale pouze tuto vůli může navenek sdělovat a projevovat (případně v omezené míře dotvářet). Z toho lze vyvodit, že právní úkon starosty vyžadující schválení zastupitelstvem obce (a obdobně obecní radou) provedený bez takového předchozího schválení je od počátku neplatný (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ve věci sp. zn. 30 Cdo 3130/2005).

Veřejnoprávní kontrola nad hospodařením obce

Prostředkem veřejné kontroly nad hospodařením s obecním majetkem je mimo jiné dozorčí žaloba podaná podle § 67 písm. a) soudního řádu správního (s.ř.s.). Podle § 124 odst. 1 zákona o obcích je-li usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu obce v samostatné působnosti v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem a nejde-li o obecně závaznou vyhlášku obce, vyzve Ministerstvo vnitra obec ke zjednání nápravy. Nezjedná-li příslušný orgán obce nápravu do 60 dnů od doručení výzvy, pozastaví Ministerstvo vnitra výkon takového usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce v samostatné působnosti.

Podle § 124 odst. 5 zákona o obcích nerozhodne ministerstvo vnitra o pozastavení výkonu usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce v samostatné působnosti, jestliže již bylo vykonáno; v takovém případě podá pouze návrh soudu na jeho zrušení. Postup podle § 124 odst. 5 zákona o obcích je na místě právě v případech, kdy se jedná o schválení smlouvy ze strany zastupitelstva, která již byla uzavřena a je účinná (viz také rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 17. 9. 2015, č.j. 62 A 94/2013-84).

Důsledky rozhodnutí soudu o neplatnosti usnesení zastupitelstva

Důsledky situace, kdy starosta nejprve na základě ustanovení zastupitelstva uzavře smlouvu s investorem, ale dané usnesení orgánu obce je následně zrušeno soudem, nejsou v judikatuře jednoznačně řešeny. Zároveň ale lze dovodit, že pravděpodobným důsledkem zrušení usnesení orgánu obce je neplatnost smlouvy.

Toto lze dovodit ze skutečnosti, že usnesení zastupitelstva o majetkoprávním úkonu je materiální podmínkou pro vyjádření vůle obce (srov. nález Ústavního soudu ze dne 12. 4. 2001 sp. zn. IV.ÚS 576/2000, případně rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 9. 2003, sp. zn. 21 Cdo 224/2002).

Soudy dovodily, že v případě, že starosta uzavře smlouvu o majetkoprávní úkonu obce bez usnesení zastupitelstva, není možné neplatnost smlouvy zhojit ani tím, že dodatečně bude toto jednání zastupitelstvem schváleno. Pravděpodobně tedy také v případě, že dojde k následnému zrušení usnesení zastupitelstva soudem, není již možné tuto neplatnost zhojit.